top of page

Rapport 'Uitgesproken'

In opdracht van het ministerie van LNV en de provincies Drenthe en Overijssel, hebben Martha Buitenkamp en Marga Kool verkennende gesprekken gevoerd met telers, georganiseerde en niet georganiseerde omwonenden van bollenvelden, vertegenwoordigers van landbouworganisaties en andere (milieu)organisaties. In augustus had ook het kernteam van Meten=Weten een uitvoerig gesprek met hen. Het rapport Uitgesproken is nu beschikbaar.

De overheid aan zet

Meten=Weten is positief over het door Martha Buitenkamp en Marga Kool uitgevoerde werk. Zij hebben zich gehouden aan hun opdracht, namelijk verkennende gesprekken te voeren. Er is goed geluisterd en zonder enige rangorde in de verschillende meningen aan te brengen, worden zinnige suggesties gedaan. We zijn het eens met hun constatering dat de discussie ‘niet overwaait’ en dat burgers en telers dit niet samen kunnen oplossen: de overheid is aan zet.


Handvatten

De handvatten die zij aandragen bevatten duidelijke kenmerken van wat M=W de overheden al heeft gevraagd/gesuggereerd. De belangrijkste:

• het aanpassen van de toelating van bestrijdingsmiddelen. Dit is een onderwerp waarop Meten=Weten al heeft aangedrongen en waarover ook is gesproken door ons met het Ctgb. De toelating houdt nu géén rekening met stapeling van middelen, stressfactoren en effecten op kwetsbare groepen (ongeborenen en zeer jonge kinderen).

• Inzetten van RO-instrumentarium voor spuitvrije zones.

In het kielzog hiervan worden handvatten gegeven voor de lagere overheden. Deze handvatten zijn nog nergens concreet en het zal nog een hele tour worden om dat bevredigend in te vullen.


Consistent beleid

Verder wordt expliciet gevraagd om een helder en consistent beleid en maatregelen op het snijpunt van landbouw, volksgezondheid en ruimtelijke ordening. Dit moet gepaard gaan met een grote aandacht voor de onderlinge verhoudingen (welzijn, leefbaarheid en samenlevingsopbouw) op het platteland. Een integrale benadering van landbouw, volksgezondheid en ruimtelijke ordening is wat ons betreft inderdaad noodzakelijk om een leefbaar platteland te realiseren.

Het zal duidelijk zijn dat de overheden hier bewust in moeten investeren. Via menskracht én geld. Nu gaat het er om of de overheden inderdaad de regie gaan nemen en stappen zetten.


Feiten

Meten=Weten wil zich baseren op feiten. Daarom zien wij de voorgestelde ‘joint fact finding’ als een kans. Dat zou ook een prikkel kunnen zijn om uit het ‘model-systeem’ (van toelating) te stappen en de effecten van de wet- en regelgeving rond bestrijdingsmiddelen in situ te onderzoeken. Dat geldt dan zowel het concreet meten van middelen in bodem en water als bijvoorbeeld epidemiologisch onderzoek naar gezondheid, effecten op biodiversiteit etc. etc.

M=W is inmiddels een erkende partij in deze grote maatschappelijke opgave. We zullen ons daarvoor blijven inzetten: vriendelijk en vastberaden.


389 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page