top of page

Opinie van Meten = Weten in Trouw

Een plaatselijk verbod op bestrijdingsmiddelen is nodig om mens en milieu te beschermen, bepleit Henk Baptist van Meten = Weten in Trouw. https://www.trouw.nl/opinie/bestrijdingsmiddelen-zijn-ook-gevaarlijk-voor-mensen-dus-is-een-plaatselijk-verbod-nodig~a6f8bcab/

Lees hieronder het artikel:

Bevindingen Meten=Weten kunnen niet worden afgedaan met ‘geen gevaar’.

Burgers van de gemeente Westerveld (Zw-Drenthe) zijn al jaren bezorgd over lelieteelt in de gemeente en de grote hoeveelheid pesticiden die daarbij worden gebruikt. Het burgerinitiatief Meten=Weten (M=W) onderzocht bodem- en gewasmonsters op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en trof deze middelen aan op plaatsen waar ze niet horen te zitten. In één particuliere tuin werden zelfs 32 stoffen aangetroffen. Omwonenden zijn ongerust. Ook in natuurgebieden werden bestrijdingsmiddelen aangetoond. Ook het RIVM keek naar de verspreiding van bestrijdingsmiddelen en trof ze op grote afstand van de plaatsen waar ze zijn toegepast. Daarom wil M=W wettelijke spuitvrije zones.

De terechte ongerustheid werd in de kiem gesmoord door uitspraken van het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) die vervolgens werden overgenomen door Minister Schouten. Samengevat; ‘gaat u maar rustig slapen, er is geen gevaar voor mensen’. Het Ctgb had enkel aandacht voor het feit dat per stof de gevonden hoeveelheden lager waren dan de gehanteerde veiligheidsnormen voor volwassen mensen. Geen woord over het feit dat deze stoffen zijn aangetroffen op plaatsen waar ze niet horen te zijn.

Tijdens een gesprek vorige week tussen Ctgb en M=W bleken de normen minder zeker te zijn dan het Ctgb aangeeft. M=W confronteerde het Ctgb met vragen over de stapeling van verschillende stoffen, effecten op ongeboren en zeer jonge kinderen en oudere mensen. Uit onderzoek in het buitenland blijkt dat de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen vaker voorkomen waar veel bestrijdingsmiddelen worden toegepast De modellen en veiligheidsaannames van het Ctgb kunnen deze epidemiologische verschijnselen niet verklaren. De zekerheid die het Ctgb geeft ten aanzien van mensen geldt niet voor natuur. Effecten op laboratoriumschaal blijken een ernstige onderschatting van effecten op de zelfde diersoorten in natuurlijke omstandigheden. Het Ctgb gaf in het gesprek met M=W aan dat aan het voorzorgprincipe zoals geldt voor Natura 2000-gebieden, onmogelijk kan worden voldaan. Natuurgebieden dienen gifvrij te zijn en dit kan alleen worden bereikt door ruimtelijke ordening, cq. het instellen van spuitvrije zones.

Verontrustend is het verschil tussen RIVM en Ctgb. Het RIVM maakt zich openlijk zorgen en constateert dat er sprake is van kennislacunes ten aanzien van de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Er ontbreekt voldoende kennis over zowel de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen als de mogelijke gezondheidseffecten daarvan, het is wenselijk om de beoordeling van het gezondheidsrisico verder uit te werken, het is belangrijk kwetsbare groepen mee te nemen en niet alleen te kijken naar de effecten van afzonderlijke bestrijdingsmiddelen, maar ook die van mogelijke combinaties. Het RIVM roept op tot een verbetering van de toelatingsmethodiek met in acht nemen van de nieuwe kennis. Het RIVM pleit voor een verdere aanpak in een samenwerking van beleidsmakers, wetenschappers én omwonenden.

M=W was na afloop van het gesprek met Ctgb niet gerustgesteld. Integendeel; we hebben een organisatie ontmoet die geen twijfels heeft over het eigen wetenschappelijke onderzoek en het eigen gelijk. Een organisatie die zich bezighoudt met modellen en cijfers, maar niet verantwoordelijk is of een mening mag hebben over maatschappelijke en ethische aspecten rond bestrijdingsmiddelen. Een organisatie die besluiten neemt over toelating van pesticiden zonder betwist te kunnen worden. Besluiten met grote consequenties voor mensen die tussen de pesticiden wonen, voor de natuur, ons landschap, de bodem, de insectenwereld, de vogels en ga zo maar door…


Namens het burgerinitiatief Meten=Weten, Henk Baptist

92 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page