Onderzoek

Onderzoek Meten = Weten in Westerveld​
  • Rapport 2022

  • Onderzoek 2019

  • Onderzoek 2018

  • Ondersteunende informatie      

 
Rapport 2022

Lees hier over de evaluatie van 3 jaar onderzoek van bodem, vegetatie, mest en lucht. Er hangt écht een deken van landbouwgif over Nederland. Klik hier

Onderzoek 2019

Doordat ons onderzoek 2018 zowel bewoners als natuurterreinbeheerders de mogelijkheden liet zien van onderzoek doen naar bestrijdingsmiddelen in de eigen tuin of natuurterrein, hebben we dankzij hun bijdragen in 2019 veel meer monsters kunnen nemen.
 

In september 2019 nam Meten=Weten monsters in de natuur samen met Natuurmonumenten en Het Drents Landschap. Daar vonden we 31 verschillende stoffen tot meer dan 4 km vanaf de rand van het natuurgebied met tot wel 15 stoffen per monster.  Het zijn vooral vluchtige stoffen die zich via de lucht over grotere afstand verplaatsen en dan neerslaan in natuurgebieden. Op verzoek van minister Schouten heeft het RIVM een advies uitgebracht over het onderzoek van Meten=Weten. Het RIVM beveelt aan om de aanwezigheid van deze chemische stoffen in Nederlandse bodems breed in kaart te brengen en meer zicht te krijgen op de risico’s van de stoffen voor bijvoorbeeld planten, bodemdieren en insecten. Vooralsnog is de minister daar niet op ingegaan.

Lees hier het onderzoek van Meten=Weten in natuurgebieden: Klik hier 

Onderzoek 2018

Een eerste steekproef om er achter te komen of er bestrijdingsmiddelen in onze directe leefomgeving voorkomen is inmiddels afgerond. Alle bevindingen zijn in één Onderzoeksrapport 2018 weergegeven en geduid. We weten nu dat bestrijdingsmiddelen inderdaad onze directe leefomgeving binnendringen. We weten ook welke stoffen met welke concentraties en met welke mogelijk negatieve effecten op onze gezondheid vanuit de bespoten teelten op onze onbespoten groenten terechtkomen. Monsters van grond, gewas, groenten, mest, oppervlaktewater en grondwater hebben we onderzocht. Om te meten en te weten

Zie ons rapport over het Onderzoek 2018 van Meten=Weten

Ondersteunende informatie

Ten behoeve van de duiding van de analyseresultaten wordt de volgende ondersteunende informatie aangeboden.

 

Stof-eigenschappen

Informatie over de gevonden stoffen, zoals de mate van giftigheid, de persistentie en welke effecten de werkzame stof heeft op het zenuwstelsel, het hormonale stelsel, enz. van mensen en dieren, staat in dit bestand.

In de tabellen zijn de aangetroffen bestrijdingsmiddelen gesorteerd naar de belangrijkste gebruiksgroepen: insecticiden, herbiciden en fungiciden en relevante informatie over de aangetroffen stoffen is in de verschillende kolommen samengevat.
Zie voor verdere toelichting bij het bestand Stof-eigenschappen het bestand:

Toelichting bij stofeigenschappen

Per kolom wordt de gegeven informatie toegelicht.

Over normen 

In het document over normen worden normen besproken en voorbeelden ervan gegeven:

ontbrekende normen, bestaande normen zoals voor landbouwproducten en voor drinkwater en voor oppervlaktewater, maar ook normen voor niet meer toegestane middelen, normen van middelen die niet eens in het betreffende gewas mogen worden toegepast en andere ongerijmdheden. 

 

Wijze van verspreiding van bestrijdingsmiddelen in het milieu

In het document 'Wijze van verspreiding van bestrijdingsmiddelen in het milieu' staat een beschrijving van de vele wijzen waarop bestrijdingsmiddelen op de gemonsterde plek terecht kunnen zijn gekomen.

Onderzoek van anderen

Rapport Blootstellings Onderzoek Omwonenden (OBO). Downloaden