Onderzoek

Onderzoek Meten = weten in Westerveld
  • Onderzoek 2018
  • Onderzoek 2019
  • Ondersteunende informatie      

Onderzoek 2018

Een eerste steekproef om er achter te komen of er bestrijdingsmiddelen in onze directe leefomgeving voorkomen is inmiddels afgerond. Alle bevindingen zijn in één Onderzoeksrapport 2018 weergegeven en geduid. We weten nu dat bestrijdingsmiddelen inderdaad onze directe leefomgeving binnendringen. We weten ook welke stoffen met welke concentraties en met welke mogelijk negatieve effecten op onze gezondheid vanuit de bespoten teelten op onze onbespoten groenten terechtkomen. Monsters van grond, gewas, groenten, mest, oppervlaktewater en grondwater hebben we onderzocht. Om te meten en te weten

Zie ons rapport over het Onderzoek 2018 van Meten=Weten

 

Onderzoek 2019

De monsters waarin we de effecten van het spuitseizoen 2019 in willen onderzoeken zijn inmiddels grotendeels genomen. Een eerste serie is inmiddels naar het laboratorium gebracht. Doordat ons onderzoek 2018 zowel bewoners als natuurterreinbeheerders de mogelijkheden liet zien van onderzoek doen naar bestrijdingsmiddelen in de eigen tuin of natuurterrein, hebben we dankzij hun bijdragen in 2019 veel meer monsters kunnen nemen.
Zodra gegevens bekend zijn worden die op deze website gepubliceerd. We verwachten dat pas in november.

Ondersteunende informatie

Ten behoeve van de duiding van de analyseresultaten wordt de volgende ondersteunende informatie aangeboden.

 

Stof-eigenschappen

Informatie over de gevonden stoffen, zoals de mate van giftigheid, de persistentie en welke effecten de werkzame stof heeft op het zenuwstelsel, het hormonale stelsel, enz. van mensen en dieren, staat in dit bestand.

In de tabellen zijn de aangetroffen bestrijdingsmiddelen gesorteerd naar de belangrijkste gebruiksgroepen: insecticiden, herbiciden en fungiciden en relevante informatie over de aangetroffen stoffen is in de verschillende kolommen samengevat.
Zie voor verdere toelichting bij het bestand Stof-eigenschappen het bestand:

Toelichting bij stofeigenschappen

Per kolom wordt de gegeven informatie toegelicht.

Over normen 

In het document over normen worden normen besproken en voorbeelden ervan gegeven:

ontbrekende normen, bestaande normen zoals voor landbouwproducten en voor drinkwater en voor oppervlaktewater, maar ook normen voor niet meer toegestane middelen, normen van middelen die niet eens in het betreffende gewas mogen worden toegepast en andere ongerijmdheden. 

 

Wijze van verspreiding van bestrijdingsmiddelen in het milieu

In het document 'Wijze van verspreiding van bestrijdingsmiddelen in het milieu' staat een beschrijving van de vele wijzen waarop bestrijdingsmiddelen op de gemonsterde plek terecht kunnen zijn gekomen.

Onderzoek van anderen

Rapport Blootstellings Onderzoek Omwonenden (OBO). Downloaden

Contact
metenwetenwesterveld@gmail.com
T: (0521) 59 22 97 

© 2019 Meten = Weten