top of page

Activiteiten

Dit doen we
​1. Meten

We doen zelf metingen naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op plekken waar deze middelen niet worden gebruikt en waar ze dus niet behoren te zijn, zoals particuliere biologische (moes)tuinen, speeltuinen en natuurgebieden. Ook meten we in akkerranden en composthopen en nemen we monsters van volggewassen (gewas dat na sierteelt op de akker groeit) die mogelijk direct of indirect in de voedselketen terechtkomen zoals bijvoorbeeld rogge, gras, mais.

We meten door het nemen van monsters van bodem, gewas, mest, water en lucht die we laten analyseren in geaccrediteerde laboratoria. Van 2018 tot 2021 hebben we 87 monsters genomen. Daarin vonden we bij elkaar 132 verschillende chemische stoffen waarvan 120 aantoonbaar gerelateerd aan de landbouw. Alle meetgegevens werden vanuit een helikopterview met elkaar in een groter verband gebracht. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek van Meten=Weten:

 

Overal is landbouwgif; in alle monsters zijn pesticiden aangetroffen.

Pesticiden verspreiden zich (veel) verder dan de akker waarop gespoten is.

 

Lees hier ons rapport en de publiekssamenvatting: https://www.metenweten.com/post/er-ligt-%C3%A9cht-een-deken-van-landbouwgif-over-nederland

Lees hier de rapporten van onze onderzoeken in 2018 en 2019: https://www.metenweten.com/onderzoek

 

Meten voor particulieren

Naast onze eigen metingen helpen we particulieren om metingen te doen. Voor meer informatie daarover kunnen mensen contact met ons opnemen via metenwetenwesterveld@gmail.com

 

2022

In 2022 hebben we op twee plaatsen het hele jaar luchtmeters staan: in een natuurgebied en aan de rand van een dorp zodat we over een heel jaar informatie krijgen. Ook zullen we weer veel monsters nemen o.a. van volggewassen en van mest van grazers in natuurgebieden.

 

2. Weten

Met de metingen willen we onze expertise vergroten. Welke stoffen vinden we, hoe snel worden ze afgebroken, waar vinden we ze, hoe ver gaat de verspreiding en wat zijn de effecten voor onze gezondheid, de natuur en het milieu? Het is opmerkelijk dat de Nederlandse overheid nauwelijks structureel onderzoek laat doen naar de effecten van het gebruik van pesticiden en dat terwijl er jaarlijks miljoenen kilo’s pesticiden in het milieu terecht komen. Het RIVM-advies om meer onderzoek te doen naar de risico’s hiervan is tot dusver niet opgevolgd. Dit was voor Meten=Weten de reden om zélf meer onderzoek te doen.

 

Expertise-opbouw

Binnen het kernteam van M=W is veel kennis over ecologie, de Wet natuurbescherming en ruimtelijke ordening. Voor kennis over bestrijdingsmiddelen kunnen we gebruikmaken van meerdere deskundigen.

 

Meten=Weten volgt als citizen sciencegroep:

 • het project Sprint in Wageningen o.l.v. professor Violette Geissen https://sprint-h2020.eu/index.php;

 • participeert in onderzoek Circular van professor B. Brundel van het UMC Amsterdam naar een verband tussen bestrijdingsmiddelen en boezemfibrilleren;

 • en is betrokken bij een onderzoek van de RUG Leeuwarden / Groningen waar gezondheid van omwonenden in relatie tot pesticiden wordt gevolgd.

 

Ook bestuderen, lezen en archiveren we wetenschappelijke onderzoeken en artikelen.

 

3. Politieke en maatschappelijke druk uitoefenen
 • We blijven de noodklok luiden en proberen pesticiden op de agenda’s te krijgen en te houden van gemeente, provincie, Rijk en EU.

 • We nemen kennis van nota’s en rapporten, schrijven brieven, persberichten en opinies. We bezoeken politieke partijen en voorzien politici van informatie. Enkele Kamerleden kwamen op werkbezoek. We laten ons horen en zien in de gemeenteraad en de provinciale staten en deden mee met een Ronde Tafel gesprek over gewasbescherming met leden van de Tweede Kamer. Ook werden we uitgenodigd voor gesprekken met de ministers Schouten (2019) en Staghouwer (2022). 

 • Bij  specialistische onderwerpen zoeken we samenwerking met andere organisaties, deskundigen en wetenschappers. Zo gaven we in 2019 een presentatie bij de Gezondheidsraad, werden we uitgenodigd voor een gesprek door het Ctgb (2019)  en door de NVWA (2022). 

 • We protesteerden tegen het Convenant Gewasbeschermingsmiddelen van de gemeente Westerveld en organiseerden een petitie voor spuitvrije zones die meer dan 1000 keer werd ondertekend. Ook lanceerden wij een pesticiden-overlast-melder waar men een melding kan maken van overlast. De melding is terug te zien op de kaart van Nederland. https://www.metenweten.com/pesticiden-melden

 • We hebben goede contacten met Stichting Bollenboos, Milieudefensie Westerveld, PAN-NL, de Parkinson Vereniging en andere NGO’s op het gebied van milieu en gezonde leefomgeving.

 

4. Informeren en kennis delen

Meten=Weten informeert en beantwoordt de vele vragen van andere burgers, werkgroepen, organisaties, politici en journalisten. Mensen willen bijvoorbeeld weten bij wie ze een klacht kunnen indienen, hoe ze zelf metingen kunnen (laten) doen, hoe ze spuitvrije zones op de agenda van hun gemeente kunnen krijgen, wanneer en hoe ze handhavingsverzoeken kunnen indienen.  Of vragen over onze onderzoeken en onze organisatie.

In 2022 zijn we begonnen met het organiseren van Meet&Greet-cafés waar leden en genodigden elkaar kunnen ontmoeten, waar we informatie uitwisselen over wat we doen en waar we deskundige gastsprekers uitnodigen.

Ook geven we op verzoek presentaties aan andere groepen/organisaties zoals bijvoorbeeld gemeenteraden, politieke partijen en provinciale staten.

 

5. Procederen, WOB- en handhavingsverzoeken

Waar nodig stappen we naar de rechter, vragen via WOB-verzoeken om achtergrondinformatie en dienen we handhavingsverzoeken in.

We hebben: 

 1. Samen met Milieudefensie en Bollenboos beroep aangetekend op het Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018. Op 21 juli 2021 werd dit Bestemmingsplan door de RvS vernietigd. Klik hier   

 2. Bij verschillende provincies Drenthe/Friesland/Overijssel om handhaving gevraagd i.v.m. vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming. Daartoe konden we overgaan nadat Milieudefensie Westerveld (nauw verbonden met Meten=Weten) een belangrijke zaak bij de Rechtbank Noord Nederland had gewonnen waardoor de inzet van bestrijdingsmiddelen in de omgeving van Natura 2000 gebieden voortaan taboe is zonder vergunning Wet natuurbescherming. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de landbouw en alle teelten die een negatieve invloed kunnen hebben op een Natura 2000-gebied. Klik hier  Provincie Drenthe is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Er is nog geen uitspraak.

 3. Naar twaalf provincies handhavingsverzoeken gestuurd om een aantal bestrijdingsmiddelen niet langer toe te staan. Het gaat om veertien vluchtige stoffen die bij onderzoek zijn aangetroffen in Natura 2000-gebieden. Klik hier Deze zaak loopt nog.

 4. Diverse WOB-verzoeken ingediend o.a. bij de Gemeente Westerveld (totstandkoming van convenant met bollentelers) Provincie Drenthe(Project Duurzame Bollenteelt) en het Ctgb (besluitvorming rond Aspergillus).

 5. Registers van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen opgevraagd van enkele telers. Deze informatie wordt gebruikt bij ons onderzoek om te vergelijken met de stoffen die we hebben aangetroffen in onze monsters. Klik hier

 6. We onderzoeken de mogelijkheden voor een groter proces om de regels en procedures voor toelating en gebruik van bestrijdingsmiddelen te veranderen omdat deze mens, dier en milieu niet voldoende beschermen.

Wat hebben we al gedaan?

Lees ons rapport 2022: Onderzoek verspreiding bestrijdingsmiddelen in Drenthe en omstreken

Lees hier ons jaarverslag 2020

Lees hier ons jaarverslag 2019

Lees hier ons rapport 2019

Lees hier ons rapport 2018

bottom of page