Contact
metenwetenwesterveld@gmail.com
T: (0521) 59 22 97

© 2019 Meten = Weten

Wat doen we

  • Agenda

  • Wat gaan we doen?

  • Wat hebben we al gedaan?

Agenda

Januari 2020 is de volgende ledenvergadering.

De leden van Meten = Weten krijgen hierover begin januari bericht.

Wat gaan we doen?

Na een tumultueus voorjaar hebben we zomer 2019 vooral gebruikt om onze organisatie goed op poten te zetten. Meten=Weten is inmiddels een vereniging en in augustus krijgen alle vrienden en donateurs een brief om zich aan te melden als lid.

 

Druk op de ketel houden

Het kernteam heeft tijdens een ‘hei-dag’ gebrainstormd over mogelijke nieuwe activiteiten die onze missie ondersteunen. Want wat ons betreft moeten we juist NU verder gaan met onze acties om de druk op de ketel te houden. Er zijn weliswaar drie moties aangenomen in de Tweede Kamer voor spuitvrije zones, maar  de minister zal deze moties waarschijnlijk niet overnemen. Zij is van mening dat spuitvrije zones lokaal  binnen de omgevingswet geregeld moeten worden en zij streeft ernaar om in 2030 een landbouw zonder bestrijdingsmiddelen te hebben. Wij betwijfelen of het toekomstbeeld van de minister reëel is. Immers in 2021 zijn nieuwe verkiezingen, dan kan alles weer veranderen, en de landbouwlobby en de bestrijdingsmiddelenindustrie zijn machtige tegenstanders.

 

Ook missen wij visie en doortastendheid bij gemeente en provincie om veranderingen snel door te voeren met de Omgevingswet.

 

Wat doen we nu al?

Meten

Na de monsternamen in december 2018 willen we in 2019 juist aan het eind van het spuitseizoen, augustus/september, meten om de maximale concentraties van bestrijdingsmiddelen in onze leefomgeving vast te stellen.

We willen vooral daar meten, waar wij vinden dat bestrijdingsmiddelen niet horen te zijn / waar ze niet zijn toegepast, zoals in particuliere tuinen, eko-bedrijven en in volggewassen die als voedsel voor mens of dier dienen.

Daarnaast helpen we metingen te doen voor particulieren die voor de eerste keer een bollenveld dichtbij hun huis krijgen en aan het einde van het seizoen willen kunnen aantonen wat het effect van zo'n 25 bespuitingen in één seizoen is. Hiervoor zijn dit voorjaar al monsters als nulmeting genomen.

Ook zoeken en vinden we partners - zoals terreinbeheerders - om mee samen te meten om de verspreiding van middelen op hun natuurgebieden in kaart te brengen.

We gaan ook op zoek naar al bestaande metingen bij overheden en nutsbedrijven als het waterschap en waterleidingmaatschappijen.

 

Informatie geven

Meten=Weten krijgt veel vragen van inwoners zowel uit de eigen gemeente als andere gemeentes. Mensen willen bijvoorbeeld weten bij wie ze een klacht kunnen indienen, hoe ze zelf metingen kunnen (laten) doen, en hoe ze spuitvrije zones op de agenda van hun gemeente kunnen krijgen. Daarom schreven we een (nog concept) handleiding Juridische en praktische info voor omwonenden van intensieve open teelten. Download hier.

Binnen het kernteam van M=W is veel kennis over ecologie, de Wet natuurbescherming en ruimtelijke ordening. Voor kennis over bestrijdingsmiddelen kunnen we terugvallen op meerdere deskundigen.  Deze kennis en de opgedane ervaring met het ‘meten’ delen we graag met anderen. Bij voldoende interesse willen we over dit onderwerp een informatieavond/workshop organiseren voor burgerinitiatieven uit andere gemeentes.

 

Dit zijn onze plannen voor 2019/2020

We onderzoeken de mogelijkheden voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de sierteelt in de gemeente Westerveld. Wat zijn de werkelijke kosten voor de samenleving? Wat zijn de kosten van bodemvervuiling, extra wegenonderhoud,  teloorgang biodiversiteit, zuivering van drinkwater, ziektekosten , het economisch risico voor de toeristische sector en de ecologische bedrijven,  CO2 uitstoot van landbouwwerktuigen en van transport over de hele wereld? We willen de financiële en maatschappelijke kosten en baten van de sierteelt in Westerveld in kaart brengen. Daarover zijn we in gesprek met een organisatieadviesbureau.

 

We hebben aanknopingspunten gevonden in de Wet bodemsanering, in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), om een proces tegen de staat te kunnen beginnen. Op dit moment zijn er gesprekken met juristen om (financiële) haalbaarheid en mogelijkheden te onderzoeken.

 

Ook in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) zien wij mogelijke aanknopingspunten, met name artikel 8. We willen contact leggen met Europese burgergroepen die zich ook zorgen maken over bestrijdingsmiddelen, om zo gezamenlijk robuuste spuitvrije zones op de agenda van de Europese Commissie te krijgen.

Op de ledenvergadering van 23 september is hier meer duidelijkheid over en  hopen we met elkaar te besluiten hoe we verder gaan.

 
Wat hebben we al gedaan?

Meten=Weten is in oktober 2018 ontstaan uit wanhoop en verbijstering van een groep burgers die constateerden dat na 15 jaar actievoeren er niets was veranderd. Weer kregen de telers een jaar de tijd om met oplossingen te komen. In 2018 groeide het areaal bollenteelt met 30%.

We begonnen met een steekproef naar bestrijdingsmiddelen in de bodem, gewas, en wateroppervlak. We wilden weten hoeveel bestrijdingsmiddelen er in tuinen, (biologische) moestuinen en natuurgebieden terecht is gekomen. Binnen een paar dagen brachten burgers van Westerveld meer dan 6000 euro bijeen om de kosten van het onderzoek te betalen. We vonden 52 verschillende middelen op plekken waar ze niet zijn toegepast en waar ze dus niet horen te zijn. Meer over ons onderzoek van 2018 kun je hier vinden https://www.metenweten.com/onderzoek

 

Ons onderzoek kreeg veel aandacht van de landelijke media. We organiseerden een informatieavond in het dorpshuis De Veldkei in Havelte waar 230 mensen naar toe kwamen. In onze eerste nieuwsbrief kun je hier meer over lezen https://www.metenweten.com/post/nieuwsbrief-1

 

Naar aanleiding van alle publiciteit werden we uitgenodigd door minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven en hadden we (op hun uitnodiging) een gesprek met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) .

 

We zochten contact met Kamerleden, hadden gesprekken met de wethouder van de gemeente Westerveld en schreven twee opinies. In het DvhN: https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-We-laten-ons-niet-meer-vergiftigen-24245629.html  En in dagblad TROUW: https://www.trouw.nl/opinie/bestrijdingsmiddelen-zijn-ook-gevaarlijk-voor-mensen-dus-is-een-plaatselijk-verbod-nodig~b6f8bcab/

 

Zie ook ons verslag in Nieuwsbrief 2:  https://www.metenweten.com/post/nieuwsbrief-2-juni-2019

 

Op 4 juli stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het instellen van wettelijke spuitvrije zones. Zie https://www.metenweten.com/post/spuitvrije-zones en https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/kamer-kiest-weg-naar-minder-bestrijdingsmiddelen met dank aan de burgers van Westerveld.