Dit doen we

 • Agenda

 • Dit doen we

 • Wat hebben we al gedaan?

Agenda

Volgende ledenvergadering  is nog niet bekend. De leden van Meten = Weten krijgen bericht zodra er een nieuwe datum bekend is.

Dit doen we

1. Meten

We meten vooral daar waar wij vinden dat bestrijdingsmiddelen niet aanwezig horen te zijn, namelijk daar waar ze niet zijn toegepast, zoals in particuliere (moes)tuinen, eco-bedrijven, en in gewassen die als voedsel voor mens of dier dienen en die volgen op een sierteelt, in natuur, openbaar groen, zandbakken, enz.

De meetgroep  meet ondertussen onverstoorbaar verder. Inmiddels zijn er bij elkaar 90 monsters genomen, van grond, water, gewas, compost en mest, in tuinen, akkerranden en natuurgebieden. We hebben zelfs  luchtmetingen gedaan. Op dit moment wordt er gewerkt aan een tussenevaluatie  met een overzicht van de resultaten en mogelijk al voorzichtige conclusies. Ook gaan we verder met meten om de bestaande metingen en voorlopige conclusies te onderbouwen met meer gegevens.

.

We helpen particulieren om metingen te doen. Als zij willen weten welke stoffen er in hun tuin aanwezig zijn, kunnen ze contact met ons opnemen.

 

2. Weten

Inmiddels zijn er diverse wetenschappers, waaronder professoren die met ons (willen) samenwerken:

 • Prof. ir. Kees van Gestel VU Amsterdam ecotoxicologie.

Twee studenten van hem doen onderzoek.

- Student 1 doet literatuuronderzoek naar alle de door ons gevonden stoffen en gaat op grond daarvan kijken of ze kan uitrekenen hoe het met de cocktail¬schadelijkheid ervan zit.

- Student 2 gaat grondmonsters inzetten met drie organismen, springstaart, potworm en regenworm om na te gaan hoe giftig deze monsters zijn. Door corona heeft het even stil gelegen.

 • Prof. Violette Geissen van de WUR( bodemfysica en landbeheer).

Met haar en haar afdeling gaan we samenwerken in het kader van een groot door de EU gesubsidieerd onderzoekproject dat zich o.a. richt op het effect van pesticiden op de gezondheid van de bodem en van de mens. Door corona ligt dit initiatief even stil.

 

Verder zijn we gevraagd expertise te delen bij een onderzoek naar het effect van pesticiden op het ontstaan van hartritmestoornissen.

 

Onlangs zijn we gestart met een werkgroep (burgers) die insecten gaat monitoren

 

3. Politieke en maatschappelijke druk uitoefenen

We blijven de noodklok luiden, schrijven brieven, persberichten en opinies. We bezoeken politieke partijen en laten ons horen en zien in de gemeenteraad en de provinciale staten. Als het moet stappen we naar de rechter, of doen handhavingsverzoeken bij de NVWA, de provincie of de gemeente.

 • We gaven een presentatie bij de Gezondheidsraad: Lees hier

 • We gaven weerwoord op het Convenant Gewasbeschermingsmiddelen van de gemeente Westerveld; Lees hier

 • En we organiseerden een petitie voor spuitvrije zones van 100 meter. De petitie werd (tot nog toe) meer dan 931 x getekend. Lees hier

 • We stuurden n.a.v. het onderzoek in natuurgebieden een brandbrief naar de Tweede Kamer en minister Carola Schouten. Lees hier

 

4. Participeren en stimuleren

Daarnaast willen we ook open in gesprek gaan met overheden om met positieve voorstellen te komen hoe spuitvrije zones op te nemen in het bestemmingsplan. In onze kerngroep is veel expertise aanwezig die we graag delen.

De coronaperiode gebruikten we om een reflectiestuk te schrijven. We doen praktische voorstellen om de bestrijdingsmiddelen problematiek aan te pakken. Lees hier

 

5. Informeren en kennis delen

Meten=Weten krijgt veel vragen van inwoners zowel uit de eigen gemeente als andere gemeentes. Mensen willen bijvoorbeeld weten bij wie ze een klacht kunnen indienen, hoe ze zelf metingen kunnen (laten) doen, en hoe ze spuitvrije zones op de agenda van hun gemeente kunnen krijgen. Daarom schreven we een handleiding Juridische en praktische info voor omwonenden van intensieve open teelten. Download hier.

Een eerste hulp bij klachten. Lees hier

Binnen het kernteam van M=W is veel kennis over ecologie, de Wet natuurbescherming en ruimtelijke ordening. Voor kennis over bestrijdingsmiddelen kunnen we terugvallen op meerdere deskundigen. Deze kennis en de opgedane ervaring met het ‘meten’ delen we graag met anderen. Bij voldoende interesse willen we over dit onderwerp een informatieavond/workshop organiseren voor burgerinitiatieven uit andere gemeentes.

 

6. Procederen

 • We hebben samen met Milieudefensie en Bollenboos beroep aangetekend op het Bestemmingsplan Buitengebied 2018.

 • We hebben beroep aangetekend tegen het convenant dat het Westerveldse college heeft gesloten met lelietelers. De zitting is 28 oktober bij de rechtbank Noord-Nederland.

 • We onderzoeken de mogelijkheid voor een juridisch proces. In het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) zien wij mogelijke aanknopingspunten, met name artikel 8. We willen contact leggen met Europese burgergroepen die zich ook zorgen maken over bestrijdingsmiddelen, om zo gezamenlijk robuuste spuitvrije zones op de agenda van de Europese Commissie te krijgen.

 
Wat hebben we al gedaan?

Lees hier ons jaarverslag 2020

Lees hier ons jaarverslag 2019

Lees hier ons rapport 2019

Lees hier ons rapport 2018