top of page

Over Ons

 • Meten=Weten

 • Doelstelling

 • Ontstaan

 • Risico’s van pesticiden

 • Organisatie

 • Contact

Meten=Weten

De vereniging Meten=Weten komt op voor het recht van mensen, dieren en natuur op een gezonde leefomgeving zonder bestrijdingsmiddelen. Wij zijn een burgerinitiatief dat zélf onderzoek doet naar de verspreiding van pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt, met lelies als meest bespoten uitschieter met een gebruik van 114 kg chemische gewasbescherming per hectare. Ons onderzoek  laat zien dat deze stoffen zich veel verder verspreiden dan de akker waarop ze gespoten worden; we vinden ze zelfs tot diep in de natuur. En dat is verontrustend: bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen (mede)oorzaak van een dramatische afname van insecten en achteruitgang van de biodiversiteit, steeds meer onderzoek toont aan dat ze ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken bij mensen. In Nederland wonen zo’n 2,2 miljoen mensen binnen 250 meter van een agrarisch perceel.

 

Meten=Weten richt zich niet tegen boeren maar op een overheid die economische belangen vaak zwaarder laat wegen dan volksgezondheid en biodiversiteit. Wij baseren ons op feiten, wetgeving en wetenschappelijk onderzoek. Als citizen sciencegroep werken wij samen met wetenschappers van diverse universiteiten.

Wij willen met de resultaten van onze onderzoeken politici en bestuurders overtuigen van de noodzaak om burgers en natuur beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen.

Ook willen wij overheden via handhavingsverzoeken en rechtszaken aansporen zich te houden aan hun eigen wetten zoals de Wet natuurbescherming en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Via WOB-verzoeken trachten wij inzicht te krijgen in niet-transparante besluitvormingsprocessen.

 

Hoewel Meten=Weten is ontstaan in Drenthe richten wij ons steeds meer op de landelijke overheid en zelfs Europa, want daar worden immers de wetten gemaakt. Iedereen in Nederland kan lid van ons worden.

 

Doelstelling

Meten=Weten wil:

 1. dat de overheid het recht op een gezonde leefomgeving zonder bestrijdingsmiddelen erkent en haar burgers als volwaardige gesprekspartner ziet bij het oplossen van dit probleem,

 2. per direct een stop op de groei van het areaal sierteelt,

 3. een drastische vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen,

 4. aanscherping van de toelatingsprocedures voor gewasbeschermingsmiddelen,

 5. vanuit het voorzorgsprincipe robuuste spuitvrije zones rond plekken waar mensen wonen, werken en recreëren en rond natuur- en waterwingebieden,

 6. betere handhaving van bestaande (Europese) wetgeving  zoals de Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01 , de Vogelrichtlijn https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/vogelrichtlijn  en de Habitatrichtlijn https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/habitatrichtlijn .

 
Ontstaan

Meten=Weten is in oktober 2018 ontstaan na een politiek debat dat georganiseerd was door de stichting Bollenboos. Daar werd duidelijk dat het gemeentebestuur van de gemeente Westerveld hun verkiezingsbeloftes om de sierteelt te begrenzen niet nakwam. Als groep verontruste inwoners besloten wij toen om zélf te onderzoeken of en hoeveel bestrijdingsmiddelen er in onze directe leefomgeving waren, onder het motto: meten is weten. Dat was het begin. Wij namen monsters van grond, gewas en mest uit particuliere biologische (moes)tuinen, akkerranden en natuurgebieden. Alle monsterplekken zouden in principe vrij van bestrijdingsmiddelen behoren te zijn. Echter in de 12 monsters troffen we 57 verschillende bestrijdingsmiddelen en biociden aan.

 

Al 20 jaar bollen verzet in Drenthe

De burgerlijke onrust kwam niet uit de lucht vallen. De sierteelt is in Drenthe een relatief nieuwe teelt waarbij extreem veel pesticiden gebruikt worden. Al meer dan twintig jaar roeren omwonenden van bollenvelden zich. Hun zorgen worden door de overheid echter niet serieus genomen. De overheid blijft volharden dat er niets aan de hand is, dat er geen sprake is van acuut gevaar voor de volksgezondheid en dat de zorgen van omwonenden vooral veroorzaakt worden door een communicatieprobleem tussen telers en burgers.

Risico's van pesticiden

Pesticiden zijn echt overal: in de bodem, de lucht, in onze biologische (moes)tuinen, in het oppervlakte-, grond- en drinkwater, onder onze deurmatten en in onze urine. Dat toont niet alleen ons eigen onderzoek aan maar ook het blootstellingsonderzoek van het RIVM.

Steeds meer (internationaal) onderzoek wijst op een verband tussen pesticiden en gezondheidsschade, zoals bijvoorbeeld Ziekte van Parkinson, ALS, Alzheimer, vruchtbaarheidsproblemen, mitochondriale ziektes, atrium fibrilleren en hersenschade bij (zeer) jonge kinderen.

Daarnaast stapelen de bewijzen zich op dat pesticiden een desastreuze ecologische impact hebben.

Onderzoek hartritmestoornissen

Najaar 2022 start Stichting AFIP (Atrial Fibrillation Innovation Platform) het project CIRCULAR, een groot wetenschappelijk onderzoek om de mogelijke rol van pesticiden op boezemfibrilleren beter in kaart te brengen. Circular wordt geleid door prof. dr. Bianca Brundel (Amsterdam UMC), in samenwerking met onderzoekers van de UvA, Erasmus MC, UMC Utrecht MC, WUR en Saxion hogeschool. Samen met Meten=Weten is Brundel een burgerinitiatief gestart om zoveel mogelijk boeren, tuinders en buitenlui te bereiken om mee te werken aan het onderzoek. https://afiponline.org/nl

Organisatie 

Meten = Weten is begonnen als een spontaan burgerinitiatief zonder enige juridische status in oktober 2018. In mei 2019 zijn wij een vereniging geworden. Op 1 maart 2022 telt Meten=Weten 784 leden.

 

Bestuur

Voorzitter:  Rob Chrispijn

Penningmeester: Jan Roncken

Secretaris: Alok van Loon

Bestuursleden: Guido Nijland, Dick van Dijk

De bestuursleden zijn onbezoldigd.​

 

Bank Triodos Rekeningnummer: NL17 TRIO 0379674610 ten name van Meten is Weten, Westerveld.

 

ANBI

 1. ANBI informatie Klik hier 

 2. Beleidsplan Meten=Weten 2020-2023 Klik hier

 3. Jaarverslag Meten=Weten 2021

 4. Jaarrekening 2021

 5. Jaarrekening 2020

 6. Jaarrekening 2019 

Meten=Weten heeft de ANBI-status en is dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ingangsdatum is 30 april 2019.

Iedereen die na 1 mei 2019 een gift heeft gegeven kan deze mogelijk als aftrekpost voor de inkomstenbelasting gebruiken. Meer lezen over giften: zie de website van de Belastingdienst.

RSIN: 860003796

KVK-nummer: 74720295

 

 

Statuten

Je kunt de statuten hier downloaden.

Ledenvergadering

In september 2019 was de eerste ledenvergadering. 2 november 2022 was de laatste ledenbijeenkomst met een officieel huishoudelijk gedeelte voor de pauze. Daarna gaf professor Bianca Brundel een presentatie over haar onderzoek naar de mogelijke link tussen pesticiden  en hartritmestoornissen.

 

Contact

Secretariaat Meten=Weten:

Tolweg 18

7991TC Geeuwenbrug

Telefoon: 0521 592297

Email: metenwetenwesterveld@gmail.com

 

Wil je lid worden?

Dat kan vanaf € 5 per jaar. Stuur een e-mail naar onze ledenadministratie : theaw@upcmail.nl

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrieven die eerder verstuurd zijn:

Uitnodiging ALV en Meet&Greet

Nieuwsbrief september 2022

Nieuwsbrief april 2022

Nieuwsbrief maart 2022

Nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief februari 2021 update

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief januari 2021 Oproep

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief 29 oktober 2019

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief april 2019

210820 groepsfoto Trouw.jpg
bottom of page